6.12.09

Pembahagian Bidaah


ADA DUA PENDAPAT BERKAITAN PEMBAHAGIAN BID AH INI, ADA PARA ULAMA YG BERPENDAPAT BID AH INI TERBAHAGI KEPADA BID AH HASANAH DAN BID AH DHALALAH DAN ADA YANG BERPENDAPAT SEMUA BID AH

berikut adalah hujah hujah berkaitan


PENDAPAT PERTAMA ;
BID AH TERBAHAGI KEPADA DUA, BID AH HASANAH DAN BID AH DHALALAHMengikut pendapat para ulama’. Alim Quraisy, Al-Imam al-Jahil, Imam Syafi’e mengatakan :

Bid’ah itu dua jenis : Bid’ah yang dipuji dan bid’ah yang dikeji. Apa yang selari dengan Sunnah itu, maka ia dipuji dan apa yang bertentangan dengannya, maka ia dikeji.”
[1]

Dalam riwayat lain Imam Syafi’e mengatakan :
“Perkara-perkara baharu yang diada-adakan itu dua jenis : (Pertama), perkara baharu yang bercanggah dengan Al-Qur’an atau Sunnah atau athar Sahabat atau ijma’, maka itulah Bid’ah Dhalalah (sesat). Dan (kedua), perkara baharu yang diadakan dari segala kebaikan yang tidak bertentangan dengan mana-mana daripada empat perkara itu, maka ia adalah bid’ah yang bukan keji.”[2]

[Apakah hujah Imam Syafi’e dalam pembahagian bid’ah tersebut?]

Ia adalah berdasarkan pengamatan beliau terhadap banyak hadith yang berkaitan, antaranya :

1) “Sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak.”[3]
2) “Sesiapa yang mengadakan di dalam islam sunnah yang baik lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu, diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangkan sedikitpun dari pahala orang yang mengerjakan itu, dan sesiapa yang mengadakan di dalam Uslam sunnah yang tidak baik lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu,diberikan kepadanya dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangkan sedikitpun dari dosa orang yang mengerjakannya itu.”[4]
3) Hadith dari Abd ar-Rahman bin Abd al-Qari tentang solat Tarawih dimana beliau (Abd ar-Rahman) keluar bersama Umar Al-Khattab pada suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat solat bersendirian dan yang lain berjemaah. Umar mengatakan jika dia mengumpul mereka mengikut seorang qari(imam), maka ia lebih baik. Dia kemudiannya menyuruh mereka mengikut Ubai bin Ka’ab. Pada malam lain yang ketika ramai yang solat di belakang seorang imam. Umar berkata :
“Ini adalah bid’ah yang baik.”[5]

[Siapakah ulama’ lain yang membahagikan bid’ah kepada bid’ah dhalalah dan bid’ah hasanah selain Imam Syafi’e?]

Ramai, antaranya
1) Imam Ibn Hajar al-Haitami
2) Qadhi Abu Bakar Ibn al-‘Arabi
3) Imam al-Baihaqi
4) Imam al-Ghazzali
5) Ibn Hazm azh-Zhahiri (456H)
6) Ibn al-Athir al-Jazari
7) Imam Abu Nu’aim
8) Imam al-Izz Ibn Abd as-Salam
9) Imam Nawawi
10) Ibn al-Amir ash-Shan’ani
11) Ibn Hajar al-Asqalani
12) Al-Ubbi (pensyarah kitab shahih muslim)
13) Imam Sayuthi
14) Ibn Rajab al-Hanbali
15) Ibn Taimiyyah
16) Ibn al-Jauzi
17) Asy-Syaukani
18) Dan ulama’ lain

Para ulama’ telah bersepakat tentang pembahagiaan bid’ah kepada yang terpuji dan tercela. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang mengatakan demikian.
Para ulama’ juga telah bersepakat mengatakan hadith : “Setiap bid’ah itu sesat,...” perlu dikhususkan.

[Golongan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah bid’ah hasanah, yang ada Cuma bid’ah dhalalah kerana berdalilkan hadith : “Setiap bid’ah itu sesat (dhalalah)”. Bagaimanakah pendapat ulama’ tentang hadith ini?]

“Setiap yang baharu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat (dhalalah), dan setiap yang sesat itu ke neraka.”[6]

Hadith ini haruslah difahami sedalam-dalamnya agar tidak membawa kepada kesilapan dari segi pemahamannya. Ia haruslah difahami melalui beberapa kaedah antaranya kaedah Ushul Fiqh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Balaghah.

A – Ilmu Ushul

Para ulama’ Ushul memahami pengertian teks hadith ini melalui kaedah :
“ ‘Am makhshush ” (Umum yang dikhususkan) atau
“Al-‘Umum bi Ma’na al-Khushush” (Umum dengan (membawa) makna yang khusus)

2 perkara yang dibahaskan oleh ulama’ :

(1) Apakah makna ‘muhdathah’ (perkara baru) dalam hadith ini mutlak (tanpa ada pengecualian)?

Jawapan : Ia bukanlah bersifat mutlak. Ia adalah hanya perkara baharu dalam masalah agama yang sesat (mazmumah), yang tidak ada dasarnya dalam syara’. Itulah yang dilarang. Adapun perkara baru yang ada dasar dari segi syara’, maka ia dianggap suatu perkara yang terpuji dan baik (hasanah), bahkan ia dianggap sebagai suatu sunnah (ajaran) Khulafa’ ar-Rasyidin dan para imam yang selalu mendapat petunjuk.

(2) Apakah pengertian ‘kullu’ (semua) juga bersifat mutlak (tanpa ada pengecualian)?

Jawapan : Tidak. Perkataan ‘kullu’, tidak semestinya hanya bermaksud ‘meliputi semua sekali, tanpa pengecualian’. Ia juga boleh bermaksud ‘hampir keseluruhan’ atau ‘kebanyakan’ atau ‘sebahagiannya’.
Banyak contoh dalam al-Quran dan hadith yang menunjukkan perkara ini, antaranya :
-Surah Al-An’am : 44
-Surah Al-Ahqaf : 25
-Surah An-Naml : 23
-Surah Taha : 15
-Surah Al-Anbiya’ : 30
-Surah Al-Kahfi : 79
-dan beberapa ayat dan hadith lain

B – Ilmu Manthiq[7]

Dalam perbahasan ilmu manthiq, ada yang disebut sebagai :

“Shaklun awwalun dharbun thalithun”

Oleh kerana keadaan ‘kullu’ (semua) tadi, boleh menjadi makna ‘ba’dhu’ (sebahagian), maka dalam ilmu Manthiq dikatakan :
“Semua (maknanya sebahagian) bid’ah adalah sesat”
“Semua yang sesat ke neraka”

Maka ia menjadi :
“Sebahagian bid’ah ke neraka”

C – Ilmu Balaghah[8]

Menurut ilmu balaghah, ‘setiap benda mesti mempunyai sifat’. Sifat itu mungkin jadi dua sifat bertentangan seperti baik dan buruk, panjang dan pendek, gemuk dan kurus.

Adalah mustahil jika ada benda yang dalam satu masa dan satu tempat mempunyai dua sifat yang bertentangan, contohnya : Jika dikatakan benda itu baik, mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan buruk. Begitu juga jika dikatakan Si Fulan berdiri, mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan Si Fulan duduk.

Berkenaan hadith yang dibicarakan tadi, mengikut ilmu balaghah, dalam hadith ini, bid’ah adalah benda. Setiap benda mesti mempunyai sifat, sama ada sifatnya baik atau sebaliknya (keji). Sifat bid’ah tidak disebutkan. Ia disebut sebagai ‘membuang sifat dari benda yang bersifat’.

Jika ingin ditulis sifat bid’ah, ia membawa kepada dua kemungkinan, “Setiap bid’ah yang baik itu sesat,…” atau “Setiap bid’ah yang keji itu sesat,…”.
Adalah mustahil bagi sifat baik dan sesat berkumpul dalam satu benda dan pada waktu dan tempat yang sama. Jadi kenyataan “Setiap bid’ah yang baik itu sesat,…” adalah tidak diterima.
Adapun “Setiap bid’ah yang keji itu sesat,…” adalah boleh diterima. Maka inilah makna sebenar hadith di atas.
PENDAPAT KEDUA.
TIADA PEMBAHAGIAN BID AH, TIADA BID AH HASANAHBanyak sekali hadits-hadits nabawi yang mengisyaratkan makna syar'i dari kata bid'ah, di antaranya:


[1] Hadits Al Irbadh Ibnu Sariyah, di dalam hadits ini ada perkataan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam:

"Jauhilah hal-hal yang baru (muhdatsat), karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat." [Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan teksnya milik Abu Dawud 4/201 no. 4608, Rmu Majah 1/15 No. 42, At-Tirmidzi 5/44 no. 2676 dan beliau berkata bahwa ini hadits hasan shahih dan hadits ini dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Dhilaalul Jannah fii Takhriijissunnah karya lbnu Abi Ashim: no. 27]


[2] Hadits Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam pernah berkata dalam khuthbahnya:

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebagus-bagusnya tuntunan adalah tuntunan Mnbammad dan urusan yang paling jelek adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) dan setiap yang diada-adakan (dalam agama) itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setap kesesatan itu (tempatnya) di neraka." [Dikeluarkan dengan lafadz ini oleh An- Nasa'i dalam As-Sunan 3/188 dan asal hadits dalam Shahih Muslim 3/153. Untuk menambah wawasan coba lihat kitab Khutbat Al-Haajah, karya Al-Albany]

Dan jika telah jelas dengan kedua hadits ini, bahwa bid'ah itu adalah al-mubdatsah (sesuatu yang diada-adakan dalam agama), maka hal ini menuntut (kita) untuk meneliti makna ibda' (mengada-adakan dalam agama) di dalam sunnah, dan ini akan dijelaskan dalam hadits-badits berikut:


[3] Hadits Aisyah Radhiyallahu 'Anha. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Barangsiapa mengada-ada (sesuatu) dalam urusan (agama) kami ini, padahal bukan termasuk bagian di dalamnya, maka dia itu tertolak." [Hadits Riwayat Al-Bukhari 5/301 no. 2697, Muslim 12/61 dan lafadz ini milik Muslim]


[4] Dalam Riwayat Lain:

"Barangsiapa mengamalkan amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan(agama) kami, maka dia akan tertolak." [Hadits Riwayat. Muslim 12/16]Tiada ulasan: